Regulamin wynagradzania

Art. 77(2) [Regulamin wynagradzania]

§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 11. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 12. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

§ 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Regulamin wynagradzania stanowi jedną z najbardziej niedocenianych metod regulowania tego co w pracy wydaje się najistotniejsze. Także w zakładach pracy zobligowanych ustawowo do tworzenia regulaminu, ma on najczęściej postać przepisu tworzonego jedynie z obowiązku.

Polecamy stworzenie regulaminu wynagradzania dostosowanego do twego przedsiębiorstwa, biorącego pod uwagę specyficzną organizację, rytm pracy, zmiany wynikające ze zmiennej koniunktury a przede wszystkim motywujący charakter premii. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn rola premii ulega ciągłemu umniejszaniu pomimo deklarowanej przez przedsiębiorców wagi czynnika motywującego. 

Coraz częściej zamiennie używa się słów nagroda i premia, choć nazywanie premii nagrodą czy premią uznaniową to niemal oksymoron.

Warto wobec tego przypomnieć, że premia to składnik wynagrodzenia, do którego prawo przysługuje po spełnieniu określonych przesłanek i rodzi w takim wypadku obligo wypłaty. Większość pracodawców bagatelizuje rolę premii i zapomina o jej charakterze. Niejasne określenie zasad i podstawy premiowania prowadzi do zaskakujących dla pracodawcy sytuacji uznania premii za stały składnik wynagrodzenia (ze wszystkimi tego konsekwencjami). Warto także przypomnieć, że regulamin premiowania daje możliwość uzależnienia wypłaty premii od wyników pracy zespołu pracowników, a nawet od wyników ekonomicznych całego przedsiębiorstwa. Daje to możliwość zmotywowania pracowników do efektywnej pracy zespołu !