Mobbing kancelaria, prawnik

Masz szansę wyzwolić się od opresyjnych działań mobbera - pod warunkiem, że zapomnisz o słowie mobbing!

Otrzymasz odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za krzywdę, której doznałeś na skutek działań mobbera – pod warunkiem, że zapomnisz o słowie mobbing!

Zapis o mobbingu znalazł się w kodeksie pracy w 2004 roku:

Art. 94 zn.3

 [Mobbing]

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Wprowadzeniu przepisów mobbingowych towarzyszył wzrost roli i umiejętności korzystania z urządzeń komunikacji elektronicznej. Rola smartfona i Facebooka doprowadziła do szybkiego rozprzestrzenienia się informacji o „skodeksowaniu mobbingu”. Oczywistym jest, że taka koincydencja zdarzeń doprowadziła do błyskawicznego wzrostu używania słowa „mobbing”. Jednocześnie niemal od początku teoretycy zwracali uwagę na wadliwą konstrukcję przepisu, którego brzmienie utrudnia dochodzenia racji przez mobbingowanych.

Wobec powyższego istotnym dla pracownika jest pozbycie się „znaczeniowego stygmatu” słowa mobbing, a co za tym idzie traktowanie mobbingu jako „kwalifikowanej formy naruszenia dóbr osobistych”. Mówiąc prosto, jeśli chcesz zmiany swej sytuacji i pragniesz otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie - nie powinieneś przywiązywać się do słowa „mobbing” i raczej używać go w znaczeniu potocznym aby ułatwić komunikację.

Z przyczyn wskazanych powyżej będziemy używać słowa „mobbing” w celach komunikacyjnych!

Mobbing - mity i fakty:

 1. Nieprawdą jest, że każde „krzywe spojrzenie” szefa czy współpracownika daje szansę do żądania odszkodowania, czy zadośćuczynienia.
 2. Prawdą jest, że określony kompleks działań podejmowanych przez mobbera może stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia.
 3. Nieprawdą jest, że zapadają wyroki z milionowymi odszkodowaniami i zadośćuczynieniami.
 4. Prawdą jest, że dochodzi do wypłaty kwot kilkudziesięciotysięcznych, a często kilkusettysięcznych w oparciu o ugody pozasądowe do których dochodzi w trakcie trwania procesów. 
 5. Nieprawdą jest, że „procedury antymobbingowe” pomagają pracownikowi. 
 6. Prawdą jest, że „procedury antymobbingowe” służą interesom pracodawcy, który chce uwolnić się od roszczeń pracowniczych i w istocie procedury te najczęściej stanowią swoistego rodzaju narzędzie mobbera!
 7. Nieprawdą jest, że działania antymobbingowe podejmowane przez pracownika skazane są na porażkę.
 8. Prawdą jest, że działania służące przeciwdziałaniu mobbingowi oraz zasadzeniu odszkodowań czy zadośćuczynień, wymagają zorganizowanego działania pracownika, pełnomocnika a często także lekarza. Podejmowanie samodzielnych działań w sposób chaotyczny i niezorganizowany, bez profesjonalnego, taktycznego wsparcia kancelarii, prowadzi najczęściej do pogorszenia sytuacji pracownika w zakładzie pracy. 
 9. Nieprawdą jest, że podjęcie leczenia psychiatrycznego czy rozpoczęcie wizyt u psychologa musi przekonać sąd o związku przyczynowo - skutkowym pomiędzy działaniami pracodawcy a rozstrojem zdrowia pracownika. 
 10. Prawdą jest że zadbanie o odpowiednią dokumentację lekarską oraz współpraca pracownik - lekarz, psychiatra czy psycholog uprawdopodabnia nie tylko związek czasowy pomiędzy działaniami mobbera a rozstrojem zdrowia, ale także konieczny związek przyczynowo – skutkowy.

Konkluzja:

 • możesz skuteczne podjąć działania związane z mobbingiem,
 • wymaga to zorganizowanego, taktycznego działania pracownika, pełnomocnika lekarza,
 • nie podejmuj działań samodzielnie - w końcu to Twoje emocje są rozchwiane na skutek działania mobbera. Pozwól działać technikowi, którym w tej sytuacji powinien być Twój prawnik!

Jeśli jeszcze pracujesz – zadbaj o dowody !

„Aby improwizować – trzeba być doskonale przygotowanym”